வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சனி நீராடு.
Sani Neeradu
குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கவும்
Prefer washing yourself with gently cold water

“சனி” என்றால் “குளிர்ந்த” என்பது பொருள். ஔவையார் இந்த பாடல் மூலமாக நம்மை குளிர்ந்த நீரில் நீராட சொல்கிறார்.