வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
ஞயம்பட உரை.
Gnyampada Urai
பிறர் மகிழும்படி பேசு
Make others happy while you speak.