வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சேரிடம் அறிந்து சேர்.
Seridam Arinthu Saer
சேரத்தக்கவர்களை நன்கு அறிந்து சேர வேண்டும்
Choose your friends wisely