வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்.
Theysathoodu oti vaazh.
தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்.
Adopt to the nation's livelihood (When in Rome, live like Roman's do)