வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நீர் விளையாடேல்
Neer Vilayaadel
நீர் நிலைகளில் விளையாடாதே.
Do not play in water (river, lake, dam)