வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நுண்மை நுகரேல்
Nunmai Nugarel
நோய் தரக்கூடிய (உண்டாக்கக்கூடிய) பொருட்களை உண்ணாதே.
Do not feed on items that may attract disease/ illness