வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நேர்பட ஒழுகு
Nerpada uzhugu
தவறான வழியிலேயே செல்லாமல் நேர்மையான வழியிலே நடப்பாயாக
Be honest